Lichamelijke klachten

Onderzoek naar hoe gezinnen lichamelijke klachten beleven en hiermee omgegaan

Lichamelijke klachten

In een nieuw onderzoek van het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE) van het UMCG kijken onderzoekers hoe gezinnen lichamelijke klachten beleven en hoe ze ermee omgegaan. Hoe maken ouders bijvoorbeeld een inschatting van hoe ernstig lichamelijke klachten zijn bij zichzelf en bij hun kinderen? Hoe en wanneer wordt er besloten om te proberen daar iets aan te doen? En doen ouders dat op dezelfde manier als hun eigen ouders, of gaan ze daar bij hun eigen kinderen juist anders mee om? Dat zijn vragen die de onderzoekers willen beantwoorden in dit nieuwe onderzoek.

Het doel van het onderzoek

Ieder mens ervaart in het dagelijks leven wel eens lichamelijk ongemak. Dat kan van alles zijn: hoofdpijn, spierpijn, een opgeblazen gevoel, een gevoel van vermoeidheid of wat anders. We weten uit onderzoek dat mensen verschillen in hoe ze daarmee omgaan. Dat heeft waarschijnlijk te maken met eerdere ervaringen met ziekte of bijvoorbeeld met wat iemand als kind heeft geleerd over gezondheid en ziekte.

Voor deze studie zijn de onderzoekers op zoek naar Lifelines-deelnemers die in een interview willen vertellen over hoe zij omgaan met alledaagse lichamelijke klachten binnen hun gezin. Dat kunnen klachten zijn waarvoor iemand naar de dokter is gegaan, maar ook klachten waar iemand zelf iets aan deed of die vanzelf weer weggingen. Zowel mensen die regelmatig klachten hebben, als mensen die weinig klachten hebben komen in aanmerking voor dit onderzoek.

Met de interviews hopen de onderzoekers niet alleen meer te leren over hoe mensen lichamelijke klachten ervaren, maar ook over hoe zij de ernst van die klachten inschatten. Daarnaast hopen ze te weten te komen over wat mensen hierover tijdens hun kindertijd hebben geleerd en wat ouders daarover zelf weer leren aan hun kinderen. Met deze kennis hopen ze beter te begrijpen wat goede manieren zijn om met klachten om te gaan.

Wat het onderzoek inhoudt

De onderzoekers zullen een aantal Lifelines-deelnemers eenmalig interviewen. Het interview kan bij de deelnemers thuis plaatsvinden, maar het is ook mogelijk om dit online of op een andere plek te doen. Het moment waarop het interview plaatsvindt wordt in overleg met de deelnemers gekozen. Een interview duurt meestal ongeveer een uur en deelnemers kunnen er altijd voor kiezen om een pauze in te lassen. De onderzoekers houden zich aan de op dat moment geldende COVID-maatregelen en zullen op de ochtend van het interview een zelftest doen. Enkele weken na het interview krijgen de deelnemers de uitgeschreven tekst van het interview thuisgestuurd. Zo kunnen ze de tekst rustig nalezen en aangeven of ze nog dingen willen veranderen.

Alles wat u moet weten over dit onderzoek

Veelgestelde vragen

Meedoen aan dit onderzoek kan voor- en nadelen hebben. Door mee te doen aan dit onderzoek helpt u mee met het verzamelen van ervaringen met alledaagse lichamelijke klachten. Dit levert kennis op over de verschillende manieren waarop mensen daarmee om gaan. Daar kunnen andere patiënten, naasten en professionals baat bij hebben. Een nadeel is dat het u tijd kost, namelijk ongeveer één uur voor het interview. Als u het uitgetypte interview wilt nalezen, zal u dat ook ongeveer een uur tijd kosten.

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op uw deelname aan Lifelines of eventuele behandeling door een zorgverlener. Doet u mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

De interviewgegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Alle gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en gecodeerd verwerkt.

Vertrouwelijkheid

Indien u wilt deelnemen, wordt het interview opgenomen op audio. Enige tijd na het interview krijgt u de uitgeschreven tekst van het interview thuisgestuurd. U kunt het dan nog eens rustig nalezen. Gegevens in het interview die mogelijk herleidbaar zijn tot uw persoon worden verwijderd.

De onderzoeksgegevens zijn bij publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift niet te herleiden naar u. Lifelines bewaart uw gegevens ten minste 15 jaar. De onderzoeksgegevens kunnen worden gecontroleerd door gemachtigde toezichthoudende instanties. Degenen die deze controles uitvoeren, hebben allen een geheimhoudingsplicht. Dit onderzoek staat ook in het onderzoeksregister van het UMCG. Dit register bevat geen informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Wel kan het register een samenvatting van de resultaten tonen.

U kunt eerst rustig nadenken over deelname aan dit onderzoek. Wilt u meedoen? Lees dan de bijgevoegde toestemmingsverklaring goed door, bij akkoord kunt u deze ondertekenen en binnen twee weken na ontvangst terugsturen. U kunt gebruik maken van de antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig. Zodra we uw toestemmingsverklaring hebben ontvangen, kan er contact met u worden opgenomen.

Heeft u verder nog vragen?